Regulamin korzystania z karty magnetycznej

REGULAMIN

korzystania z karty magnetycznej

rejestrującej rzeczywisty czas pobytu (wejścia i wyjścia) dziecka

w Gminnym Przedszkolu w Wilczynie, ul. Rynek 19.

 

 

§ 1

 

Przedszkole, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza karty magnetyczne uprawniające do wejścia

i wyjścia z budynku Przedszkola, rejestrujące rzeczywisty czas pobytu dziecka

w przedszkolu.

 

§ 2

 

1. Przedszkole wypożycza nieodpłatnie Rodzicom dziecka dwie karty magnetyczne służące do rejestracji rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu.

 

§ 3

 

Karta, o której mowa w § 2 ust. 1, pozostaje własnością Przedszkola i Rodzic jest zobowiązany do jej zwrotu w przypadku zaprzestania korzystania z usług Przedszkola.

 

§ 4

 

1. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karty, o której mowa w § 2 ust. 1, Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie o tym fakcie Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wilczynie oraz powiadomienia wychowawcy grupy.

2. Za zniszczenie lub zagubienie karty Rodzic ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości 5,00 zł. Po uregulowaniu opłaty Przedszkole w terminie 4 dni wydaje Rodzicowi nową kartę, o której mowa w § 2 ust. 1.

 

§ 5

 

1. Na terenie Przedszkola znajduje się czytnik kart rejestrujący rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu, niezbędny przy rozliczeniu opłaty z tytułu świadczeń realizowanych przez Przedszkole.

2. Rodzic jest zobowiązany każdorazowo rejestrować rzeczywisty czas pobytu dziecka w Przedszkolu.

3. Rejestracja rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu następuje poprzez zbliżenie karty w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola (wejście) oraz zbliżenie karty podczas odbioru dziecka z przedszkola (wyjście).

4. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Rodzic dokonał zbliżenia karty w prawidłowy sposób.

5. Jeżeli Rodzic nie może zarejestrować rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu z powodu braku karty lub innych ważnych powodów, powinien niezwłocznie fakt ten zgłosić wychowawcy w celu potwierdzenia godziny wejścia lub wyjścia dziecka z Przedszkola oraz identyfikacji tożsamości dziecka i osoby odbierającej.

6. W przypadku niezarejestrowania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu w sposób określony w § 5 ust. 3 lub ust. 5, opłaty za świadczenia przedszkolne naliczane będą według zasad:

a. w przypadku braku rejestracji wejścia dziecka do Przedszkola Rodzic zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu od godziny 7.00 do zadeklarowanej lub zarejestrowanej (o ile jest późniejsza) godziny odbioru dziecka;

b. w przypadku braku rejestracji wyjścia dziecka z Przedszkola Rodzic zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu od godziny zadeklarowanej lub zarejestrowanej (o ile jest wcześniejsza) do godziny 16.00.

c. w przypadku braku rejestracji wejścia i wyjścia dziecka z Przedszkola rodzic zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu od godziny 7.00 do godziny 16.00.

 

 

W okresie marzec-czerwiec 2016r. karty magnetyczne będą wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w placówce. Rejestr wejść i wyjść przy użycie karty, nie będzie jeszcze wykorzystywany do rozliczania czasu pobytu dziecka w p-lu. Jest to okres przygotowawczy do pełnego użycia kart magnetycznych od roku szkolnego 2016/17.