Regulamin Przedszkola

R E G U L A M I N PRZEDSZKOLA

 

I

1.Przedszkole jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Wilczyn.

2. Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą wychowanie i opiekę

dzieci od 2,5 lat do podjęcia nauki w szkole podstawowej, które uczęszczają do przedszkola na

podstawie zakwalifikowania przez Komisję Rekrutacyjną według obowiązujących kryteriów.

3. Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu, rozpoznawaniu potrzeb, wspieraniu

indywidualnego rozwoju dzieci, udzielaniu im pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz

przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

Czynne jest w godzinach:

- dla dzieci zgłoszonych na 5 godzin dziennie – od 7.30 do 12.30 

- dla dzieci zgłoszonych powyżej 5 godzin dziennie – od 7.00 do 16.00

II

1. Przyprowadzanie i odbiór dzieci odbywa się zgodnie z obowiązująca procedurą.

2. Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej pół godziny po otwarciu oddziału, a odbierać

najwcześniej pół godziny przed zamknięciem oddziału.

3. Przyprowadzać i odbierać dzieci mogą tylko osoby dorosłe po złożeniu pisemnego upoważnienia przez rodziców do odbioru.

4. Rodzice winni przyprowadzać dziecko do sali zajęć i z niej je odbierać. Przedszkole przejmuje

odpowiedzialność za dziecko od chwili przekazania go nauczycielce do chwili przekazania

rodzicowi podczas odbioru.

5. Dzieci powinny uczęszczać do przedszkola regularnie, w przeciwnym razie dyrektor

przedszkola może skreślić dziecko z listy.

6. Wszystkie sprawy dotyczące dzieci należy załatwiać bez ich udziału.

7.Wychowawczynie grup przyjmują rodziców we wszystkich sprawach w pokoju nauczycielskim

w wyznaczonych godzinach.

8. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci podejrzanych o chorobę tj. z bólem gardła,

brzuszka, podwyższoną temperaturą, wysypką, katarem itp. Nauczycielka ma obowiązek nie

przyjąć takiego dziecka do oddziału.

9. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej lub wszawicy należy natychmiast

zawiadomić dyrektora przedszkola, a dziecko przez określony czas zatrzymać w domu celem

uniknięcia nosicielstwa choroby. 

10. Do przedszkola należy przyprowadzać dziecko czyste, w ubraniu nie krępującym jego

ruchów i zachowania.

11. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

III

1. Obowiązkiem rodziców jest:

- zaopatrywać dziecko w niezbędne przybory i materiały do zajęć według aktualnych potrzeb

związanych z realizacją programu

- brać czynny udział w zebraniach ogólnych i grupowych

- zapoznawać się i stosować treści ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w kąciku dla

rodziców

- systematycznie uiszczać opłaty

- przestrzegać rozkładu dnia, regulaminu i zarządzeń

- współpracować z wychowawcą dziecka

- rodzice mają prawo zgłaszać uwagi i wnioski usprawniające pracę i jej organizację do

nauczycielek grup lub dyrektora przedszkola

IV

1. Dyrektor przyjmuje rodziców we wszystkich sprawach w kancelarii w wyznaczonych

godzinach.

2. Opłaty za korzystanie z przedszkola ustalane są przez Radę Gminy oraz Zarządzenia

dyrektora; należy je uiszczać w pokoju intendenta do 17 każdego miesiąca.

3. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci, które jest całkowicie odpłatne przez rodziców.

Obiad i podwieczorek jest świadczeniem nieobowiązkowym poza godzinami realizacji

bezpłatnej podstawy programowej i podlega opłacie zgodnie z ustaleniami w tym zakresie.

4. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe w miarę możliwości oraz potrzeb.

5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez

dzieci do przedszkola.

V

1. Obowiązkiem pracowników przedszkola jest m.in.

- rzetelne i efektywne wykonywanie pracy zgodnie z przydziałem czynności

- przestrzeganie ustalonego porządku, czasu pracy, przepisów i zasad bhp, p-pożarowych,

ustalonych regulaminów i tajemnicy służbowej

- sumienny stosunek do mienia przedszkola oraz mienia dzieci

- kulturalne odnoszenie się do współpracowników, dzieci i ich rodziców

- dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i wychowanie dzieci przedszkolnych

- systematyczne i bieżące informowanie rodziców o sprawach dotyczących ich dzieci

- wykonywanie poleceń przełożonych wynikających z organizacji pracy

- przekazywanie dyrektorowi przedszkola wniosków składanych przez rodziców

- aktywne uczestniczenie w życiu przedszkola

VI

Wszelkie sprawy nie ujęte w tym regulaminie rozstrzygane są przez przepisy ogólne w

danym zakresie.

 

 

 

Na podstawie Uchwały nr XLIX/337/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 CZERWCA 2014r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w Gminnym Przedszkolu

w Wilczynie i Zarządzenia Dyrektora nr 4/2015 z dnia 30.09.2015r. ustala się:

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZEDSZKOLA

5 godzin przebywania dziecka w przedszkolu (tzw. realizacja podstawy programowej)

w wyznaczonych godzinach pracy oddziału jest bezpłatne

za opiekę nad dzieckiem w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację

podstawy programowej, każde dziecko płaci 1,00 zł. za każdą godzinę

przebywania.

************************************************************************

OPŁATY ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

 

za korzystanie ze śniadania, obiadu, podwieczorku – w wysokości ustalonej stawki

dziennej oddzielnie dla każdego posiłku

**********************************************************************

USTALONE KOSZTY POSIŁKÓW

1 ŚNIADANIE – 2.20 zł. - dziennie

1 OBIAD – 3.20 zł. - „

1 PODWIECZOREK - 1.60 zł. - „

Wszystkie opłaty przyjmuje intendent do 17 każdego miesiąca.

GODZINY POSIŁKÓW

śniadanie - 8.30 ( grupa II i III), 8.50 ( grupa IV i I)

obiad – 12.00 I TURA, II TURA 12.30

podwieczorek - 14.00

 

Każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu odliczany jest według wyżej

ustalonych stawek, w miesiącu następującym po danej nieobecności.